Password
Username
logo
Tel : 038 348 281-2
Email : salekte2015@gmail.com
News & Activities
อบรมการทำงานเป็นทีม 11/5/2562
11
May
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานทางองค์กรไดเ้เห็นความสำคัญในการทำงานเป็นทีมโดยเพิ่มทักษะให้พนักงานในองค์กร
17:13:41
118
รับเกียรติบัตรระดับเงิน สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ดีเด่น ระดับเงิน
01
May
คุณพงษ์พันธ์ุ พลเสน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นตัวแทน บริษัท เค.ที.อี.จำกัด เข้ารับเกียรติบัตรระดับเงิน สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ดีเด่น ระดับเงิน วันที่29 เมษายน 2562 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูยน์ความปลอดภัยในการทำ
19:48:03
105
บริษัท เค . ที . อี . จำกัด 789/39 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ต . หนองขาม อ . ศรีราชา จ . ชลบุรี